<- Previous   First   Next ->

kateriktov"

kat-eriktov" or -ereiktov" , ovn , ( kat-ereivkw ) bruised, ground, of pulse, Ar.

katerukavnw

kat-eru<Eth>kavnw »a±1/4 , = sq. , Il.

kateruvkw

kat-eruvkw »u<Eth>1/4 , f. xw , to hold back, detain, Hom ., Theogn. , Ar. :— Pass. , kateruvketai eujrevi> povntw/ Od.

kateruvw

kat-eruvw , Ion. -eiruvw , f. uvsw »uØ1/4 , to draw or hauldown, of ships, Lat. deducere naves , Od., Hdt. :— Pass. , nhu`" te kateivrustai Od.

2. k. tovxa to draw a bow, Anth.

katevrcomai

kat-evrcomai , f. kateleuvsomai (but in good Att. kavteimi ): aor. 2 kathvluØqon, kath`lqon , inf. katelqei`n : Dep. :— to go down from a place, c. gen ., Il.; to go down to the grave, k. [Ai>do" ei[sw,

[Ai>dovsde Ib.;—also from high land to the coast, Od.

2. of things, katercomevnh" uJpo; pevtrh" by the descending rock, Ib.; of a river, katevrcetai oJ Nei`lo" plhquvwn comes down in flood, Hdt.

II. to come back, return, povlinde Od.: esp. to come back from exile, Hdt ., Att. ; in pass. sense, uJpov tino" katelqei`n to be brought back by him, Thuc.

katerw`

kat-erw` , v. kat-erevw .

kajtevrwta

kajtevrwta , Aeol. for kai; eJtevrwqe , Sappho.

katevsbesa

katevsbesa , aor. I of katasbevnnumi :— katevsbhka , intr. pf.

katesqivw

kat-esqivw , f. katevdomai : aor. 2 katevfa±gon ( v. katafagei`n ): pf. katedhvdoka , Ep. katevdhda : pf. pass. katedhvdesmai :— to eat up, devour, of animals of prey, Hom. ; of men, to eat up, Od., Hdt.

2. to eat up or devour ones substance, Ar. , Dem.
3. livqoi katedhdesmevnoi uJpo; shpedovno" corroded, Plat.

katevsqw

kat-evsqw , poët. for foreg., Anth.

kateskammevno"

kateskammevno" , pf. pass. part. of kataskavptw .


<- Previous   First   Next ->

Профессиональный библейский софт,
более 10 переводов Библии на русский язык,
рекомендации ведущих специалистов >>

Hosted by uCoz