<- Previous   First   Next ->

katavplhxi" , ew", hJ , amazement, consternation, Thuc.

kataplhvssw

kata-plhvssw , Att. -ttw , f. xw , to strike down: metaph. to strike with amazement, astound, terrify, Thuc. , Xen. , etc. :— Pass. to be panic-stricken, amazed, astounded, kateplhvgh ( aor. 2) Il.; Att. aor. 2 inf. , kataplagh`nai Thuc .; 2 pl. pf. katapevplhcqe Id.; c. acc ., kataplagevnte" to;n Fivlippon Dem.

katavploo"

katav-ploo" , contr. -plou" , oJ , ( kataplevw ) a sailing down to land, a putting ashore, putting in, Thuc.

II. a sailing back, return, Xen.

kataploutivzw

kata-ploutivzw , f. iw` , to enrich greatly, Hdt ., Xen.

katapluvnw

kata-pluvnw »u<Eth>1/4 , to wash by pouring over, to drench, Xen.

II. to wash out: Pass. , metaph. , to; pra`gma katapevpluØtai the affair is washed out, i.e. forgotten, Aeschin. Hence katavplusi"

katavplusi"

katavpluØsi" , hJ , a bathing in water, Xen.

kataplwvw

kataplwvw , Ion. for kataplevw .

katapnevw

kata-pnevw , Ep. -pneivw : f. -pneuvsomai :— to breathe upon or over, c. gen ., Eur.

2. to inspire, Aesch .; qeo;" katapnei` se Eur.

katapnohv

katapnohv , hJ , ( katapnevw ) a blowing, Pind.

katapovda

katapovda, -povda" , less correct forms for kata; povda, kata; povda" .

katapoqh`/

katapoqh`/ , 3 sing. aor. I subj. pass. of katapivnw .

katapolemevw

kata-polemevw , f. hvsw , to war down, i.e. to exhaust by war, subdue completely, reduce, Lat. debellare , Thuc. , Xen. : in pres. to attempt to subdue, Thuc .: —Pass ., ejlpivzonte" »th;n povlin1/4 katapepolemh`sqai Id.

katapoliteuvomai

kata-poli<Eth>teuvomai , Dep. to subdue by policy, Dem.


<- Previous   First   Next ->

Профессиональный библейский софт,
более 10 переводов Библии на русский язык,
рекомендации ведущих специалистов >>

Hosted by uCoz