<- Previous   First   Next ->

katapoluv

katapoluv , less correct form for kata; poluv .

kataponevw

kata-ponevw , f. hvsw , to subdue after a hard struggle: Pass. to be so subdued, Aeschin.

katavpono"

katav-pono" , on , tired, wearied, Plut.

katapontivzw

kata-pontivzw , f. sw , to throw into the sea, drown therein, Dem. Hence katapontisthv"

katapontisthv"

katapontisthv" , ou`, oJ , one who throws into the sea, Dem.

katapontovw

kata-pontovw , f. wvsw , = katapontivzw , Hdt. , Plat.

kataporneuvw

kata-porneuvw , f. sw , to prostitute, Hdt.

katapravssw

kata-pravssw , Att. -ttw , f. xw , to accomplish, execute, Xen.

2. to achieve, gain, Id.:— Med. to achieve for oneself, Id.:— Pass. , ta; katapepragmevna Id.

kataprau?nw

kata-pra<Eth>u?nw »u<Eth>1/4 , f. uØnw` , to soften down, appease, Plat.

kataprhnhv"

kata-prhnhv" , ev" , down-turned, of the hand as used in striking or grasping, ceiri; kataprhnei` with the flat of his hand, Il.; ceivressi kataprhvnessi Od.

kataprhnovw

kata-prhnovw , f. wvsw , to throw headlong down, Anth.

kataprivw

kata-privw »i<Eth>1/4 , f. -priou`mai , to saw up, Hdt.

2. to cut or bite into pieces, Theocr.

kataprodivdwmi

kata-prodivdwmi , f. -prodwvsw , to betray utterly, leave in the lurch, Hdt ., Att.

kataproi?xomai


<- Previous   First   Next ->

Профессиональный библейский софт,
более 10 переводов Библии на русский язык,
рекомендации ведущих специалистов >>

Hosted by uCoz